Login
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UITGEVERIJ SHAMA
 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitgeverij Shama zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.  
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Uitgeverij Shama  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Uitgeverij Shama ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Uitgeverij Shama zijn vrijblijvend en Uitgeverij Shama behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uitgeverij Shama. Uitgeverij Shama is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uitgeverij Shama dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Uitgeverij Shama.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Uitgeverij Shama bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Uitgeverij Shama zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Uitgeverij Shama om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Uitgeverij Shama gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Uitgeverij Shama.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering door Uitgeverij Shama vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Uitgeverij Shama anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Uitgeverij Shama. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Uitgeverij Shama verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Uitgeverij Shama geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Uitgeverij Shama garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Uitgeverij Shama te melden.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uitgeverij Shama de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Uitgeverij Shama te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Door Uitgeverij Shama terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De  rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uitgeverij Shama, dan wel tussen Uitgeverij Shama en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uitgeverij Shama, is Uitgeverij Shama niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uitgeverij Shama.

Artikel 9. Overmacht
 9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Uitgeverij Shama in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitgeverij Shama gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uitgeverij Shama kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Uitgeverij Shama schriftelijk opgave doet van een adres, is Uitgeverij Shama gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Uitgeverij Shama schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Uitgeverij Shama gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Uitgeverij Shama deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uitgeverij Shama in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uitgeverij Shama vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Uitgeverij Shama is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Privacy en veiligheid
Persoonsgegevens van koper vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Verkoper gebruikt persoonsgegevens van kopers uitsluitend voor intern gebruik.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Uitgeverij Shama
Van Coehoornstraat 14
4143 BK Leerdam
+31 (0)345 610570
KvK-nummer : 30251841
Btw-nummer : NL189472340B01

VISIE VOOR 2019

Wij bestaan binnenkort 12,5 jaar, en onze website zal in 2019 volledig vernieuwd worden. Een totaal nieuwe layout, webshop, blog en andere zaken. Naast deze vernieuwing zullen wij in 2019 een aantal nieuwe publicaties uitbrengen.

BETEKENIS SHAMA


Strongs definition: shâmaŹ»,
shaw-mah'; a primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively, to tell, etc.):—× attentively, call (gather) together, × carefully, × certainly, consent, consider, be content, declare, × diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear(-ken, tell), × indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim(-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, × surely, tell, understand, whosoever (heareth), witness.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel starten